تابلوهای کوره های قوس الکتریکی

تابلوهای کوره قوس الکتریکی طراحی، ساخت و تایپ تست تابلوهای کوره های قوس الکتریکی EAF/LF توسط واحد R&D شرکت الکتروکویر با نام EK36 S+

Furnace Metal clad Panel (EK36 S+)