خط 7 مترو تهران
خط 2 مترو مشهد
خط 1 مترو اصفهان
خط 1 مترو تبریز
بندر شهید رجایی
بیمارستان مبینا