دستاوردهای شرکت الکتروکویر

لوح کریستال

لوح کریستال برترین شریک جهانی زیمنس در تولید تابلو SIVACON 8PT

خرس طلایی

خرس طلایی برترین شریک جهانی زیمنس در تولید تابلوهای 8BK20 و SIMOPRIME

کاپ نقره ای

کاپ نقره ای برترین شریک جهانی زیمنس در تولید تابلو SIMOPRIME

تقدیرنامه

تقدیر نامه عملکرد نمونه در پروژه پارس جنوبی

لوح طلایی

لوح طلایی برترین شریک جهانی زیمنس در تولید تابلو SIVACON 8PT

تقدیر نامه

تقدیر نامه وزارت نفت