تابلوهای کوره های قوس الکتریکی

طراحی، ساخت و تایپ تست تابلوهای کوره های قوس الکتریکی EAF/LF توسط واحد R&D شرکت الکتروکویر با نام EK36 S+