پتروشيمي باختر – خط لوله اتيلن غرب

پروژه های انجام شده شرکت الکترو کویر در پتروشيمی باختر – خط لوله اتيلن غرب
 • پتروشيمی مياندوآب
 • پتروشيمی مهاباد
 • پتروشيمی کرمانشاه
 • پتروشيمی همدان
 • پتروشيمی ايلام
 • پتروشيمی لرستان
 • پتروشيمی انديمشک
 • پتروشيمی چار محال و بختياری
 • پتروشيمی دهدشت
 • پتروشيمی ممسنی
 • پتروشيمی اروند
 • پتروشيمی گچساران
 • پتروشيمی کاويان
 • پتروشيمی کازرون