نیروگاه ها

 
پروژه های انجام شده شرکت الکترو کویر در نیروگاه های کشور
 • اردبيل
 • پره سر
 • نکاء
 • اروميه
 • پرند
 • علي آباد
 • شيروان
 • قائن
 • دماوند
 • سمنان
 • اصفهان
 • کرمانشاه
 • سنندج و کوهرنگ
 • کارون
 • يزد
 • آبادان
 • سربندر
 • گناوه
 • عسلويه
 • بهبهان
 • کازرون
 • ايران LNG