ميدان گازی پارس جنوبی

پروژه های انجام شده شرکت الکترو کویر در ميدان گازی پارس جنوبی
 • Phase4,5-Offshore Facilities-LV
 • Phase6,7,8-Onshore Facilities-LV
 • Power Plant-36KV,6KV and LV
 • Power Plant-36KV GIS,6KV,MV
 • 36KV GIS Switchgears,Main Substation
 • Phase17,18-MV Switchgears,6 Substation
 • Onshore Facilities-36KV
  GIS,MV,LV Switchgears,EPC2
 • Onshore Facilities-36KV
  GIS and-MV Switchgears