پتروشیمی ها و سایر صنایع وابسته

پروژه های انجام شده شرکت الکترو کویر در پتروشیمی ها و سایر صنایع وابسته
 • پترو شیمی تبریز
 • پتروشیمی اراک
 • نمکزدایی نفت شهر
 • پتروشیمی اصفهان
 • نمکزدایی گچساران
 • نمکزدایی آبتیمور
 • نمکزدایی هفتکل
 • نمکزدایی اهواز 4
 • طرح NF3 بندر امام
 • پتروشیمی شیراز
 • اوره و آمونیاک عسلویه
 • طرح MEG خارک