منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی ماهشهر

پروژه های انجام شده شرکت الکترو کویر در منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی ماهشهر
  • پتروشیمی فجر
  • پتروشيمی تندگويان
  • پتروشيمی امير کبير
  • پتروشيمی بوعلی سينا
  • پتروشيمی رازی
  • پتروشيمی اروند
  • پتروشيمی مارون
  • پتروشيمی فن آوران
  • پتروشيمی بندر امام