تقدیرنامه ها ودستاوردهای شرکت الکتروکویر​

کاپ نقره ای

کاپ نقره ای برترین شریک جهانی زیمنس در تولید تابلو SIMOPRIME
کاپ نقره ای برترین شریک جهانی زیمنس در تولید تابلو SIMOPRIME
خرس طلایی برترین شریک جهانی زیمنس در تولید تابلوهای 8BK20 و SIMOPRIME

خرس طلایی

خرس طلایی برترین شریک جهانی زیمنس در تولید تابلوهای 8BK20 و SIMOPRIME

لوح کریستال

لوح کریستال برترین شریک جهانی زیمنس در تولید تابلو SIVACON 8PT
لوح کریستال برترین شریک جهانی زیمنس در تولید تابلو SIVACON 8PT
تقدیر نامه عملکرد نمونه در پروژه پارس جنوبی

تقدیرنامه

تقدیر نامه عملکرد نمونه در پروژه پارس جنوبی

تقدیرنامه

تقدیر نامه وزارت نفت
تقدیر نامه وزارت نفت
لوح طلایی برترین شریک جهانی زیمنس در تولید تابلو SIVACON 8PT

لوح طلایی

لوح طلایی برترین شریک جهانی زیمنس در تولید تابلو SIVACON 8PT