پروژه های زیرساخت

پروژه های زیرساخت

پروژه های اجرایی زیرساخت

عبارت  “پروژه های زیر ساخت”  به معنای پروژه‌هایی است که به تأسیس و اجرای زیرساخت‌ها یا ابزارهای اساسی برای ارتقاء و بهبود ساختارهای مختلف ارتباطی، فناوری، یا خدمات مرتبط با یک سازمان یا پروژه اشاره دارد.

ه طور کلی، پروژه های زیر ساخت هدف اصلی دارند که زیرساخت‌های مورد نیاز برای پشتیبانی و اجرای سایر پروژه‌ها و فعالیت‌های یک سازمان را فراهم کنند.