پروژه های زیرساخت

پروژه های شاخص شرکت الکتروکویر از سال 2018 تا 2023
Infrastructure

YearClientProject
2023/ 1402Sahand FloatSahand Float
2023/ 1402MahidashtGrain Silos Terminal
2022/ 1401Mana energy PakSilicon Wafer
2022/ 1401NAKAhwaz Data Center
2022/ 1401WASCOWASCO Line 1 – phase 3
2022/ 1401Rasm AraPars Isotope
2021/ 1400Sabir Intl.Tabriz Metro Line 1
2021/ 1400KaysonBandar Abbas Water Desalination
2020/ 1399FarabTehran Metro Line 7
2019/ 1398Niroo FarazShahid Rajaei Port
2019/ 1398FarabDesalination Plant
2018/ 1397AminBandar Abbas Desalination Plant
2018/ 1397PrmpiranWASCO Line 1 – phase 2