پروژه های نیروگاهی

پروژه های شاخص شرکت الکتروکویر از سال 2018 تا 2023

YearClientProject
2022/ 1401Saman Gharb Gas Power PlantSaman Gharb Gas Power Plant
2022/ 1401FarabLamerd Combined Cycle
2020/ 1399Mapna MD3Sahand Combined Cycle
2020/ 1399Mapna MECOZanjan Combined Cycle
2019/ 1398Mapna MECOZarand Gas Power Plant
2018/ 1397Tana EnergyHerris Combined Cycle