ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

زیرمجموعه‌ای از وزارت نفت ایران می‌باشد. این شرکت وظیفه مدیریت و گسترش عملیات صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی کشور را برعهده دارد.

سایت رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی www.nipc.ir

شرکت ملی صنایع پتروشیمی